• Administratorem danych osobowych jest OPTOMET Salon Optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przywecki z siedzibą w Starachowicach przy ul. Kilińskiego 4. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: ul. Kilińskiego 4, 27-200 Starachowice
  • e-mailowo: biuro@optomet.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, dokonania rozliczeń finansowych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną będzie odpowiednio:
  • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -art.106e ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług
  • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a OPTOMET Salon Optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przywecki
  • Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem a OPTOMET Salon Optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przywecki
 • Prawnie uzasadnionym interesem OPTOMET Salon Optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przywecki w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego jest marketing usług własnych OPTOMET Salon Optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przywecki
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do Pani/Pana danych, a także sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia pana/pani danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez OPTOMET Salon Optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przywecki do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym OPTOMET Salon Optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przywecki zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.